Gebruiksvoorwaarden Help Connect

Status: Februari 2022

1. Werkingssfeer, Aanbieder, Taal van de overeenkomst

1.1 Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van Help Connect ("Help Connect"), zoals aangeboden door Bosch.IO GmbH, Grönerstraße 5/1, 71636 Ludwigsburg, Duitsland ("Aanbieder"), voor gebruik door geregistreerde eindgebruikers ("Gebruiker") en hebben voorrang op alle andere voorwaarden. Gedetailleerde informatie over de Aanbieder is te vinden in de bedrijfsinformatie.

1.2 De taal gebruikt bij het tot stand komen van de overeenkomst is Nederlands.

1.3 De Gebruiker kan de momenteel geldende Gebruiksvoorwaarden opvragen en afdrukken op www.bosch-helpconnect.com/nl/Gebruiksvoorwaarden.

2. Totstandkoming van de overeenkomst, Diensten, Beschikbaarheid

2.1 Na voltooiing van het registratieproces door de Gebruiker en activering van het gebruikersaccount door de Aanbieder, komt in overeenstemming met de wet een overeenkomst tot stand tussen de Aanbieder en de Gebruiker ("Gebruikersovereenkomst").

2.2 Na totstandkoming van de Gebruikersovereenkomst heeft de Gebruiker het recht om verschillende diensten ("Diensten") te gebruiken of te boeken, te weten:

a) Gratis Diensten ("Basis Diensten");

b) Gratis Diensten waarvoor de Gebruiker persoonsgegevens verstrekt of toezegt en die de Aanbieder niet uitsluitend verwerkt om te voldoen aan; zijn verplichting tot uitvoering van de overeenkomst of de wettelijke verplichtingen die aan hem zijn opgelegd ("Basis Diensten Plus");

c) Betaalde Diensten die de functionele reikwijdte van de Basis Diensten en Basis Diensten Plus uitbreiden of wijzigen ("Premium Diensten");

d) Diensten aangeboden door gelieerde bedrijven van de Aanbieder of derden ("Partners") ("Partner Diensten"). Partners kunnen zowel consumenten als ondernemers zijn. Indien een Partner geen ondernemer is, zijn de bepalingen inzake consumentenbescherming niet van toepassing in de relatie tussen Partner en Gebruiker.

2.3 De Diensten omvatten bijvoorbeeld de levering van softwarefunctionaliteiten, gegevens, bijdragen, beeld- en geluidsdocumenten, informatie en andere inhoud ("Inhoud").

2.4 Het type en de reikwijdte van de verleende Diensten, alsmede details over hun technische vereisten en beschikbaarheid, worden uiteengezet in de beschrijving van de dienst op www.bosch-helpconnect.com/nl/beschrijving-van-de-dienst. De beschrijving van de dienst dient enkel ter beschrijving van de Diensten en bevat geen verklaringen over de kwaliteit of garanties.

2.5 Toegang tot de Diensten is ofwel browser-gebaseerd via een domein ("Website"), ofwel via een App voor gebruik op compatibele mobiele eindtoestellen zoals smartphones of tablets ("App") of via speciale, compatibele hardware ("Hardware"), naar goeddunken van de Aanbieder. Individuele functionaliteiten van de Diensten kunnen in elk afzonderlijk geval beperkt zijn, afhankelijk van het toegangstype.

2.6 Beschikbaarheid:

a) De Aanbieder zal zich inspannen om het gebruik van de Basis Diensten binnen het kader van haar technische en operationele mogelijkheden zo ongestoord mogelijk te laten verlopen, er bestaat echter geen aanspraak op ongestoord gebruik. Er wordt niet gegarandeerd dat de toegang tot of het gebruik van de Basis Diensten niet zal worden onderbroken of belemmerd door onderhoudswerkzaamheden, verdere ontwikkelingen of anderszins door storingen.

b) Tenzij anders overeengekomen garandeert de Provider een beschikbaarheid van 98,0 % per kalenderjaar voor Basis Diensten Plus en Premium Diensten. Dit omvat niet de perioden waarin deze Basis Diensten Plus en Premium Diensten niet toegankelijk zijn vanwege technische of andere problemen waarvoor de aanbieder niet verantwoordelijk is, of vanwege onderhoudswerkzaamheden dieen zo mogelijk vooraf aangekondigd worden uitgevoerd.

3. Voorwaarden voor gebruik

3.1 Voor toegang tot Help Connect en gebruik van de Diensten is een Gebruikersaccount nodig, die de Aanbieder aan de Gebruiker ter beschikking stelt (Artikel 4).

3.2 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van de technische vereisten die op het gebied van de verantwoordelijkheid van de Gebruiker noodzakelijk zijn voor het contractuele gebruik van de Diensten (met name de benodigde Hardware, webbrowser, mobiel eindtoestel, internettoegang).

3.3 Om de Diensten via de App te gebruiken, moet de Gebruiker de App downloaden en installeren op zijn/haar smartphone of tablet. De App is beschikbaar voor Android en iOS en moet worden geïnstalleerd via de respectievelijke App store. Details over technische vereisten, functionaliteiten en gebruiksaanwijzingen zijn beschikbaar op www.bosch-helpconnect.com/nl/beschrijving-van-de-dienst. De gebruiksaanwijzing dient slechts ter beschrijving van de Dienst en bevat geen afspraken over kwaliteit of garanties.

3.4 Voor sommige Diensten is mogelijk speciale, compatibele Hardware nodig, die gekoppeld moet worden met de App en het gebruikersaccount. Deze zijn te vinden in de beschrijving van de Dienst. Indien de Gebruiker niet langer gerechtigd is om de Hardware te gebruiken (bijv. wegens verkoop), is hij verplicht om de Hardware onmiddellijk te ontkoppelen.

4. Registratie, Gebruikersaccount

4.1 Registratie geschiedt wanneer de App voor de eerste keer wordt gestart of via de Website van de Aanbieder. Registratie vereist het gebruik van een authenticatiedienst (bijv. Bosch ID, SingleKey ID, Apple ID, Google-account). Hier gelden aparte gebruiksvoorwaarden, die de Gebruiker tijdens de Registratie voor de authenticatiedienst afzonderlijk moet accepteren.

4.2 Na het invoeren van de inloggegevens voor de authenticatiedienst wordt de Gebruiker, indien nodig, gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken, bijvoorbeeld Naam en voornaam, factuuradres, telefoonnummer ("Registratie-gegevens"). Deze Registratiegegevens dienen volledig en correct te worden verstrekt. De Gebruiker is verplicht de Registratiegegevens steeds actueel te houden.

4.3 Om het registratieproces te voltooien en de Registratiegegevens in te dienen, dient de Gebruiker in te stemmen met de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden.

4.4 Door het verstrekken van de Registratiegegevens, doet de Gebruiker een aanbod aan de Aanbieder om de Gebruikersovereenkomst aan te gaan op basis van deze Gebruiksvoorwaarden. Aanvaarding van het aanbod van de Gebruiker door de Aanbieder vindt plaats door middel van een e-mailbevestiging en activering van het account van de Gebruiker.

4.5 De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de identiteit van de Gebruiker onmiddellijk na het verstrekken van de Registratiegegevens of op een later tijdstip te verifiëren, bijvoorbeeld door van een Gebruiker te verlangen dat hij klikt op een activeringslink die naar het e-mailadres van de Gebruiker is verstuurd of dat hij een code invoert die naar een mobiel telefoonnummer van de Gebruiker is verstuurd. Totdat de Gebruiker de vereiste verificatie heeft verstrekt, blijft het gebruikersaccount geblokkeerd. Indien de Registratie niet voltooid is, behoudt de Aanbieder zich het recht voor om de onvolledig geregistreerde gebruikersaccount te verwijderen.

4.6 Er bestaat geen recht op inschrijving. De Aanbieder heeft het recht een inschrijving zonder opgaaf van redenen niet te aanvaarden.

4.7 Elke natuurlijke persoon mag zich slechts eenmaal met een gebruikersaccount registreren. Gebruikersaccounts zijn niet overdraagbaar.

4.8 De Gebruiker is verplicht zorgvuldig om te gaan met zijn/haar inloggegevens, deze niet aan derden bekend te maken en/of derden geen toegang te verschaffen tot het gebruikersaccount door omzeiling van de inloggegevens. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten die met gebruikmaking van zijn/haar gebruikersaccount plaatsvinden en waarvoor de Gebruiker verantwoordelijk is. De gebruiker dient zijn/haar wachtwoord voor zijn/haar gebruikersaccount onmiddellijk te wijzigen indien hij/zij reden heeft om aan te nemen dat de inloggegevens bekend kunnen zijn geworden bij onbevoegden.

5. Boeking van Premium Diensten, Technische stappen tot de totstandkoming van de overeenkomst en correctie van invoerfouten, Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 Indien beschikbaar, kan de Gebruiker Premium Diensten boeken via de App of de Website. Het gebruik van Premium Diensten is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden, tenzij op het moment van de boeking andere gebruiksvoorwaarden worden vermeld.

5.2 De presentatie van een Premium Dienst vormt geen bindend aanbod van de Aanbieder, maar slechts een uitnodiging tot het doen van boekingen (invitatio ad offerendum).

5.3 In het kader van het boekingsproces wordt de gebruiker geïnformeerd over de essentiële kenmerken van de Premium Dienst, de prijzen, de betalings- en leveringsvoorwaarden, de termijnen, de opzegtermijnen, informatie over het herroepingsrecht en andere details ("Productinformatie").

5.4 Voor zover een boeking van Premium Diensten via de Website of de App wordt aangeboden, is het volgende van toepassing:

a) Om een boeking te starten, moet de Gebruiker ofwel de gewenste Premium Diensten in zijn winkelmandje plaatsen of op de productpagina van de Premium Diensten op "ACTIVEREN" klikken. De Gebruiker kan te allen tijde wijzigingen in de winkelwagen aanbrengen of de Premium Diensten volledig uit de winkelwagen verwijderen. Nadat de Gebruiker op de knop "DOORGAAN" of "NAAR CHECKOUT" heeft geklikt, moet hij zijn gegevens invoeren en bijvoorbeeld de duur en de betalingswijze selecteren.

b) Op de volgende bestel overzichtspagina kan de Gebruiker zijn/haar invoer controleren. Om invoerfouten (bijv. in de betalingswijze of de gegevens) te corrigeren, moet de Gebruiker op "EDIT" naast de betreffende velden klikken. Het boekingsproces kan te allen tijde worden afgebroken, bijv. door het browservenster te sluiten.

c) Door op de knop "Bestelling met betalingsverplichting" te klikken, doet de Gebruiker een bindend aanbod om de Premium Diensten te boeken. Onmiddellijk na het versturen van de boeking ontvangt de Gebruiker een automatische ontvangstbevestiging van de boeking per e-mail, waarin de boeking vermeld staat. De automatische ontvangstbevestiging van de boeking bewijst dat de boeking van de Gebruiker door de Aanbieder is ontvangen en vormt nog geen aanvaarding van de contractuele aanbieding. De contractuele relatie voor de Premium Diensten komt tot stand, zodra de Aanbieder het aanbod van de Gebruiker heeft aanvaard. De aanvaarding kan expliciet gebeuren, bijv. door een contractbevestiging per e-mail, of door het verlenen van de Premium Diensten.

d) De tekst van de overeenkomst (bestaande uit de Productinformatie, de Gebruiksvoorwaarden, de beschrijving van de dienst, en indien van toepassing de informatie over herroeping) wordt op een permanente gegevensdrager (bijv. e-mail) naar de gebruiker gestuurd. Een opslag van de tekst van de overeenkomst door de Aanbieder vindt niet plaats, de tekst van de overeenkomst is dan niet meer toegankelijk voor de Gebruiker.

5.5 De Aanbieder heeft ook het recht om gedurende een bepaalde periode gratis Premium Diensten op proef aan te bieden ("Proefabonnement"). Indien het Proefabonnement niet tijdig wordt opgezegd, wordt het een betaalde Premium Dienst vanaf de eerste dag na het verstrijken van het Proefabonnement.

6. Partner Diensten

6.1 Help Connect kan de Gebruiker de mogelijkheid bieden om kosteloos of tegen betaling Partner Diensten bij Partners te boeken. Door de Gebruiker gemaakte boekingen voor Partner Diensten worden namens de Gebruiker aan de Partners doorgegeven.

6.2 De overeenkomst betreffende de respectieve geboekte Partner Diensten wordt rechtstreeks en uitsluitend gesloten tussen de Gebruiker en de respectieve Partner. De Aanbieder wordt geen contractuele partner van de Gebruiker en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor een overeenkomst die via Help Connect met een Partner is gesloten. De Aanbieder is ook geen vertegenwoordiger van de Partner. In de relatie met de Gebruiker is de Partner als enige verantwoordelijk voor de levering van zijn Partner Diensten, evenals voor eventuele klachten van de Gebruiker, zelfs als de Aanbieder, onder bepaalde omstandigheden, individuele verplichtingen op zich neemt als exploitant van Help Connect als plaatsvervanger van de Partner. Dit geeft de Gebruiker geen recht op eigen contractuele aanspraken jegens de Aanbieder. De Aanbieder neemt geen enkele garantie op zich voor de juistheid en volledigheid van de door de Partner verstrekte informatie en afgelegde verklaringen.

7. Gebruikersinhoud

7.1 De Aanbieder kan de Gebruiker in staat stellen om zijn/haar eigen inhoud ("Gebruikersinhoud") te plaatsen, uploaden, opslaan, creëren, delen, verzenden of tonen en beschikbaar te stellen aan derden ("Overdracht"), met inachtneming van de volgende bepalingen.

7.2 De Gebruiker is verplicht geen Gebruikersinhoud over te dragen die naar zijn inhoud, vorm, ontwerp of op enige andere wijze in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden, het toepasselijke recht of de goede zeden of inbreuk maakt op de rechten van derden.

7.3 De Aanbieder kan gedragsregels voorschrijven voor de Overdracht van Gebruikersinhoud en voor communicatie en interactie met andere Gebruikers.

7.4 Door de Overdracht van Gebruikersinhoud verleent de Gebruiker aan de Aanbieder een niet-exclusief, onherroepelijk gebruiksrecht, zonder territoriale of inhoudelijke beperkingen, overdraagbaar aan derden en kosteloos, op de Gebruikersinhoud met het oog op het aanbieden van Help Connect en de via haar aangeboden Diensten. Dit omvat met name het recht van reproductie, het recht van verspreiding en het recht van openbare reproductie, in het bijzonder het recht van beschikbaarstelling aan het publiek. De Gebruiker blijft eigenaar van zijn/haar Gebruikersinhoud.

7.5 Indien de Gebruiker Gebruikersinhoud heeft overgedragen in verband met een Basis Diensten Plus en/of Premium Diensten, komt het gebruiksrecht dat is verleend in overeenstemming met Artikel 7.4 te vervallen wanneer de beëindiging van kracht wordt of bij opzegging door de Gebruiker. Dit is niet van toepassing indien de Gebruikersinhoud

a) geen nut heeft buiten de context van de Basis Diensten Plus en/of de Premium Diensten,

b) uitsluitend betrekking heeft op het gebruik van de Basis Diensten Plus en/of de Premium Diensten door de Gebruiker,

c) door de Aanbieder met andere gegevens is samengevoegd en niet kan worden uitgesplitst of alleen met onevenredig veel moeite kan worden uitgesplitst, of

d) werd gegenereerd door de Gebruiker samen met andere Gebruikers, op voorwaarde dat andere Gebruikers nog steeds gebruik kunnen maken van de Gebruikersinhoud.

Voor Gebruikersinhoud die persoonlijke gegevens bevat, zijn bepalingen van de mededeling inzake gegevensbescherming (Artikel 17) van toepassing.

7.6 De Gebruiker ziet af van het recht op naamsvermelding van de auteur.

7.7 Voor zover de Aanbieder uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt om overgedragen Gebruikersinhoud te verwijderen, vervalt het voornoemde gebruiks- en exploitatierecht bij verwijdering van de Gebruikersinhoud. De Aanbieder behoudt echter het recht om kopieën te bewaren die gemaakt zijn voor back-up- en/of verificatiedoeleinden, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

7.8 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud die door hem/haar wordt geplaatst. De Aanbieder neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het controleren van de volledigheid, juistheid, legaliteit, actualiteit, kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel van de Gebruikersinhoud.

7.9 De Aanbieder heeft het recht om het plaatsen van Gebruikersinhoud te weigeren en/of om reeds geplaatste Gebruikersinhoud zonder voorafgaande kennisgeving te bewerken, blokkeren of verwijderen, indien het plaatsen van Gebruikersinhoud door de Gebruiker of de geplaatste Gebruikersinhoud zelf in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, gedragsregels of wettelijke voorschriften, of indien de Gebruiker op een andere manier verwijtbaar contractuele verplichtingen heeft geschonden. In dit geval zal de Aanbieder rekening houden met de legitieme belangen van de Gebruiker en het mildste middel kiezen om een overtreding te voorkomen. De Aanbieder zal de Gebruiker per e-mail van deze maatregel op de hoogte stellen.

8. Help Connect Inhoud

8.1 Alle rechten op de Diensten van de Aanbieder en hun Inhoud ("Help Connect Inhoud") zijn exclusief eigendom van de Aanbieder of zijn licentiegevers en zijn beschermd door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De compilatie van de Help Connect Inhoud wordt ook als dusdanig beschermd door het auteursrecht.

8.2 De Help Connect Inhoud mag enkel online worden bekeken en weergegeven voor de eigen niet-commerciële doeleinden van de Gebruiker gedurende de looptijd van de Gebruikersovereenkomst. Het is de Gebruiker verboden om Help Connect Inhoud te kopiëren, te verspreiden en/of te publiceren.

8.3 Indien Help Connect wordt gebruikt in het kader van een commerciële of beroepsactiviteit, mag de Gebruiker de via Help Connect beschikbare Help Connect Inhoud uitsluitend voor zijn eigen interne bedrijfsdoeleinden gebruiken. Elk verder commercieel gebruik van de beschikbare Help Connect Inhoud is verboden (zie ook Artikel 10).

9. Inhoud van Derden, Diensten van Derden

9.1 Help Connect en de Diensten kunnen links bevatten naar Inhoud die niet exclusief geleverd wordt door de Aanbieder, maar door Gebruikers, Partners of andere derde partijen (collectief, "Inhoud van Derden").

9.2 Dit kan ook de mogelijkheid inhouden om het Gebruikersaccount of de Diensten te verbinden met Inhoud van Derden die deel uitmaakt van een toepassing (bijv. App van een derde) die extern door derden wordt aangeboden ("Diensten van Derden"). Indien de Gebruiker gebruik maakt van Diensten van Derden, is de Gebruiker verantwoordelijk voor de daaraan verbonden kosten en de naleving van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Diensten van Derden.

9.3 De Aanbieder controleert de Inhoud van Derden en de Diensten van Derden niet op volledigheid, juistheid en legaliteit en neemt deze niet over als de zijne. In het bijzonder controleert de Aanbieder niet de veiligheidsaspecten in verband met Inhoud van Derden en Diensten van Derden. Derhalve geeft de Aanbieder geen garantie voor de volledigheid, juistheid, legaliteit en actualiteit van de Inhoud van Derden en Diensten van Derden. Dit geldt ook met betrekking tot de kwaliteit van de Inhoud van Derden en Diensten van Derden en hun geschiktheid voor een bepaald doel, en ook voor zover het gaat om Inhoud van Derden op gelinkte externe websites die kunnen worden bekeken door middel van framing.

9.4 De Aanbieder zal, naar eigen goeddunken, redelijke aanwijzingen van schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden of enige illegaliteit van individuele Inhoud van Derden of Diensten van Derden (of delen daarvan) onderzoeken en, indien nodig, gepaste maatregelen nemen om deze toestand te beëindigen. In het bijzonder zal de Aanbieder illegale Inhoud van Derden onmiddellijk verwijderen zodra de Aanbieder zich bewust wordt van de illegaliteit ervan en voor zover dit technisch mogelijk is.

10. Verboden activiteiten

10.1 De Diensten die beschikbaar zijn via Help Connect zijn uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel gebruik door de Gebruiker. Elk gebruik voor of in verband met commerciële doeleinden is verboden, tenzij een dergelijk gebruik van tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk door de Aanbieder is toegestaan. Niet-toegestaan commercieel gebruik omvat in het bijzonder:

a) Aanbiedingen en promotie van betaalde Inhoud en Diensten, zowel die van onszelf als die van derden;

b) Aanbiedingen, promoties en uitvoering van activiteiten met een commerciële achtergrond, zoals prijsvragen, loterijen, ruiltransacties, advertenties of sneeuwbalsystemen;

c) het elektronisch of anderszins verzamelen van de identiteit en/of contactgegevens (met inbegrip van e-mailadressen) van Gebruikers (bijv. voor het verzenden van ongevraagde e-mails);

d) De exploitatie van de via Help Connect beschikbare Diensten, met inbegrip van de hierbij aangeboden Inhoud, tegen betaling.

10.2 Het is de Gebruiker verboden op Help Connect en in verband met het gebruik van de Diensten activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, de toepasselijke wetgeving of de goede zeden. In het bijzonder verbindt de Gebruiker zich ertoe de toepasselijke wetgeving na te leven en geen inbreuk te plegen op de rechten van derden.

10.3 Eveneens verboden is elke actie die de werking van Help Connect, alsmede de Diensten en de technische infrastructuur erachter, kan schaden. Dit omvat in het bijzonder

a) de Overdracht van Inhoud die virussen, wormen, malware, Trojanen of schadelijke eigenschappen bevat;

b) het gebruik van software, scripts of databases in verband met het gebruik van Help Connect en de Diensten;

c) het automatisch lezen, blokkeren, overschrijven, wijzigen, kopiëren van gegevens en/of andere Inhoud, behalve voor zover noodzakelijk voor het correcte gebruik van Help Connect en de Diensten;

d) activiteiten om de broncode, de software of de gebruikte algoritmen te ontcijferen, te decompileren, te disassembleren, te reconstrueren of op andere wijze te trachten de broncode te achterhalen, behalve voor zover toegestaan door verplichte niet-ontvankelijke bepalingen.

10.4 Indien de Gebruiker zich bewust wordt van een illegaal, beledigend of anderszins ongeoorloofd gebruik van de Diensten, kan de Gebruiker per post of via e-mail contact opnemen met Bosch.IO GmbH, Help Connect, Grönerstraße 5/1, 71636 Ludwigsburg, Duitsland op support.helpconnect@bosch.io. De Aanbieder zal de zaak dan onderzoeken en, indien nodig, passende stappen ondernemen.

10.5 In het geval van aanzienlijke plichtsverzuimen waarvoor de Gebruiker verantwoordelijk is, heeft de Aanbieder het recht om de Gebruikersovereenkomst om gegronde redenen te beëindigen, in overeenstemming met Artikel 13.

11. Vergoedingen, Betaling

11.1 Registratie, toegang tot Help Connect en gebruik van de Basis Diensten en Basis Diensten Plus zijn gratis. Voor het gebruik van de Premium Diensten gelden de prijzen op het moment van de boeking. Alle prijzen zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde.

11.2 De vergoedingen voor de Premium Diensten zijn onmiddellijk bij de boeking verschuldigd.

11.3 Informatie over betalingswijzen, betalingsdata en eventuele bijkomende kosten is te vinden op www.bosch-helpconnect.com/nl/beschrijving-van-de-dienst

11.4 Voor zover Premium Diensten via de App worden geboekt, worden betalingen afgehandeld via de respectievelijke App store. In dit geval zullen de Gebruiks- en betalingsvoorwaarden van de respectievelijke App store voorwaarden met voorrang op deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. In geval van tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden van de App store en deze Gebruiksvoorwaarden, hebben de voorwaarden van de pp store voorrang.

12. Herroepingsrecht

12.1 Als consument heeft de gebruiker een herroepingsrecht overeenkomstig de informatie in de bijlage. Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch toe te schrijven zijn aan zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

12.2 Het herroepingsrecht vervalt eveneens in geval van overeenkomsten betreffende de levering van Diensten onder de volgende voorwaarden:

a) in het geval van een contract dat de gebruiker niet verplicht een prijs te betalen wanneer de dienstverlener de dienst volledig heeft geleverd;

b) in het geval van een overeenkomst die de gebruiker verplicht tot het betalen van een prijs, met de volledige uitvoering van de dienst, indien de gebruiker, voordat met de uitvoering van de dienst wordt begonnen, (i) er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de Aanbieder met de uitvoering van de dienst begint voordat de herroepingstermijn is verstreken (ii), in het geval van een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst, de instemming overeenkomstig Artikel b) (i) en (iii) zijn kennis heeft bevestigd van het feit dat zijn herroepingsrecht verstrijkt bij de volledige uitvoering van de overeenkomst door de Aanbieder.

12.3 Het herroepingsrecht vervalt ook in geval van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die zich niet op een fysieke gegevensdrager bevindt, onder de volgende voorwaarden:

a) in het geval van een contract dat de gebruiker niet verplicht tot het betalen van een prijs, wanneer de Aanbieder is begonnen met de uitvoering van het contract,

b) in het geval van een contract dat de Gebruiker verplicht tot het betalen van een prijs, indien (i) de Gebruiker er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de Aanbieder met de uitvoering van het contract begint voordat de herroepingstermijn is verstreken, (ii) de Gebruiker heeft bevestigd dat hij weet dat zijn herroepingsrecht vervalt zodra met de uitvoering van het contract wordt begonnen, als gevolg van zijn instemming overeenkomstig Artikel b)(i) en (iii) de Aanbieder de gebruiker op een duurzame drager (bv. per e-mail) een bevestiging van het contract heeft verstrekt.

12.5 In geval van intrekking is Artikel 13.5e) van overeenkomstige toepassing.

13. Duur, Beëindiging

13.1 Duur

a) De Gebruikersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij vangt aan op de datum van inschrijving en eindigt met de inwerkingtreding van een opzegging door de Aanbieder of de Gebruiker.

b) De Premium Diensten hebben de in de Productinformatie vermelde looptijd.

13.6 Beëindiging

a) De provider kan de Gebruikersovereenkomst te allen tijde beëindigen met een opzegtermijn van een maand tot het einde van de maand, maar niet eerder dan aan het einde van de lopende termijn van een geboekte Premium Dienst.

b) De gebruiker kan de Gebruikersovereenkomst te allen tijde beëindigen. Indien de gebruiker een of meerdere Premium Diensten heeft geboekt, kan de gebruikersovereenkomst enkel samen met de contracten voor de Premium Diensten worden opgezegd, en niet eerder dan het verstrijken van de termijn voor de Premium Dienst met de langste termijn.

c) Voor de Premium Diensten gelden de opzegtermijnen die in de Productinformatie worden vermeld.

13.3 Het recht op opzegging om gegronde redenen blijft voor beide partijen onverlet.

13.4 Vorm van beëindiging

a) Tenzij de mogelijkheid wordt geboden om de Gebruikersovereenkomst te beëindigen door middel van een verwijderfunctie in Help Connect (bv. in de instellingen van de Gebruikersaccount, functie "account verwijderen"), geschiedt een beëindiging in tekstvorm (brief, e-mail).

b) Het de-installeren van de App houdt geen beëindiging van de Gebruikersovereenkomst in. Eventuele verplichtingen aan de Aanbieder tot betaling van overeengekomen gebruiksvergoedingen voor Premium Diensten blijven onverlet door het de-installeren van de App.

c) De beëindiging van een Premium Dienst kan naar keuze van de Gebruiker in tekstvorm (brief, e-mail) of via de beëindigingsknop "Contracten hier beëindigen" plaatsvinden. Beëindiging van een via de App geboekte Premium Dienst geschiedt via de desbetreffende App Store.

13.5 Gevolgen van beëindiging

a) In geval van beëindiging van de Gebruikersovereenkomst wordt de Gebruikersaccount vanaf de beëindigingsdatum geblokkeerd en heeft de gebruiker geen toegang meer tot zijn gebruikersaccount, de Diensten en de Gebruikersinhoud.

b) In het geval van opzegging door de Aanbieder om een goede reden waarvoor de Gebruiker verantwoordelijk is, heeft de Aanbieder het recht om een boete te eisen waarvan het bedrag gelijk is aan 50 % van de gebruiksvergoeding voor het deel van de lopende vergoedingen voor Premium Diensten dat overblijft na de opzegging. De Gebruiker heeft het recht om te bewijzen dat er geen schade is ontstaan of dat deze niet is ontstaan ter hoogte van het bedrag van de toegepaste boete en dat de boete derhalve niet verschuldigd is of slechts verschuldigd is ter hoogte van het bewezen bedrag van de schade.

c) In geval van beëindiging van de Gebruikersovereenkomst heeft de Aanbieder het recht om de gegevens die in verband met de Gebruikersaccount zijn aangemaakt, na het verstrijken van eventuele wettelijke bewaartermijnen 30 kalenderdagen na het van kracht worden van de beëindiging onherroepelijk te wissen. Voor persoonlijke gegevens gelden met voorrang de verordeningen inzake gegevensbescherming, die ook een kortere termijn voor het wissen kunnen voorschrijven.

d) De Gebruiker is verplicht zijn gegevens en Gebruikersinhoud op eigen verantwoordelijkheid tijdig te exporteren en op te slaan voor beëindiging van de Gebruikersovereenkomst of het verstrijken van de voornoemde periode.

e) Indien de Gebruiker Gebruikersinhoud heeft overgedragen in het kader van het gebruik van een Basis Dienst Plus en/of Premium Dienst, zal de Aanbieder, op verzoek van de Gebruiker, de Gebruikersinhoud, die geen persoonsgegevens zijn, gratis aan de Gebruiker verstrekken, binnen een redelijke termijn en in een gangbaar en machine leesbaar formaat nadat de beëindiging van kracht is geworden. Dit is niet van toepassing indien de Gebruikersinhoud

- van geen enkel nut is buiten de context van de Basis Diensten Plus en/of de Premium Diensten;

- uitsluitend verband houdt met het gebruik door de Gebruiker van de Basis Diensten Plus en/of de Premium Diensten; of

- door de Aanbieder met andere gegevens is samengevoegd en niet kan worden uitgesplitst of alleen met onevenredig veel moeite kan worden uitgesplitst.

14. Garantie

14.1 De wettelijke bepalingen zijn van toepassing.

15. Aansprakelijkheid

15.1 De Aanbieder is aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen (i) in geval van opzet en grove nalatigheid, (ii) in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke productaansprakelijkheidswetten, (iii) in de mate van een door de Aanbieder overgenomen garantie, en (iv) in geval van letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid van een persoon.

15.2 In geval van door nalatigheid veroorzaakte materiële schade en vermogensschade is de Aanbieder alleen aansprakelijk in geval van niet-nakoming van een wezenlijke contractuele verplichting, maar het bedrag blijft beperkt tot de schade die ten tijde van het sluiten van het contract voorzienbaar en typisch voor het contract was; wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming het contract kenmerkt en waarop de Gebruiker mag vertrouwen.

15.3 Aansprakelijkheid is in alle andere opzichten uitgesloten.

15.4 Wettelijke aansprakelijkheidsbeperkingen, die ten gunste van de Aanbieder afwijken van de bovenstaande aansprakelijkheidsregeling, blijven onverlet.

15.5 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook in geval van schuld van een plaatsvervanger van de Aanbieder en voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en organen van de Aanbieder, alsmede voor vorderingen tot terugbetaling van kosten.

16. Schadeloosstelling

16.1 De Gebruiker vrijwaart de Aanbieder in geval van een vordering wegens een vermeende of daadwerkelijke inbreuk op en/of schending van rechten van derden van alle aanspraken van derden, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade (bijv. kosten voor passend juridisch verweer), die het gevolg zijn van verwijtbaar handelen van de Gebruiker in verband met het gebruik van Help Connect en de Diensten.

17. Gegevensbescherming

17.1 Alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden in de mededeling van de Aanbieder inzake gegevensbescherming. Deze is beschikbaar op www.bosch-helpconnect.com/nl/privacybeleid.

18. Online platform voor geschillenbeslechting, Geschillenbeslechtingsprocedures, Klachten

18.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS). Het platform is te bereiken op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Het e-mailadres van de Aanbieder is support.helpconnect@bosch.io.

18.2 De aanbieder is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure overeenkomstig de Duitse wet op de beslechting van consumentengeschillen (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VSBG).

18.3 Klachten, grieven, vragen en opmerkingen kunnen worden ingediend via de contactgegevens die in de bedrijfsinformatie zijn vermeld.

19. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

19.1 De Provider heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden [met inbegrip van alle toepasselijke contractuele voorwaarden] te allen tijde met toekomstige werking te wijzigen of aan te vullen indien dit noodzakelijk is ten gevolge van wettelijke wijzigingen of ten gevolge van functionele of technische ontwikkelingen [of andere voorzienbare redenen voor wijziging] van Help Connect of de Diensten.

19.2 De Gebruiker zal ten minste zes weken voordat de wijziging of aanvulling van kracht wordt, op de hoogte worden gesteld van de wijziging of aanvulling op een permanente gegevensdrager (bijv. per e-mail of papieren afdruk). Indien de Gebruiker niet binnen 30 dagen na de aankondiging van de wijziging of toevoeging bezwaar maakt tegen de wijziging of toevoeging, wordt dit beschouwd als instemming met de wijziging of toevoeging ("veronderstelde instemming"); de Aanbieder zal hier in de aankondiging apart melding van maken. De veronderstelde toestemming geldt niet voor een wijziging die van invloed is op een hoofddienst van de Gebruikersovereenkomst, indien dit zou leiden tot een ongunstige disproportie tussen dienst en vergoeding ten nadele van de Gebruiker. In geval van bezwaar wordt de gebruiksrelatie onder de voorgaande voorwaarden voortgezet.

19.3 Redactionele wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden, d.w.z. wijzigingen die geen gevolgen hebben voor de contractuele relatie, zoals de correctie van tikfouten, worden aangebracht zonder kennisgeving aan de Gebruiker.

20. Updates, Dienstwijzigingen, Prijswijzigingen

20.1 Updates

a) De Aanbieder kan updates voor de Basis Diensten aanbieden, bijvoorbeeld om veiligheidsleemten te dichten of om fouten te verwijderen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om updates onverwijld te installeren en om het besturingssysteem van zijn mobiele eindapparaat bij te werken indien dit vereist is voor een update van de Basis Diensten.

b) Met betrekking tot de Basis Diensten Plus en de Premium Diensten zijn de wettelijke bepalingen inzake updateverplichtingen van toepassing. De Aanbieder zal de Gebruiker binnen een redelijke termijn informeren over de beschikbaarstelling van dergelijke updates, alsmede over de juridische gevolgen van een installatie die niet binnen een redelijke termijn wordt uitgevoerd.

c) De Aanbieder heeft het recht om direct beveiligingsupdates te downloaden en te installeren, bijvoorbeeld om de product- of gegevensbeveiliging te handhaven, ongeacht de instellingen van de Gebruiker. Indien de Aanbieder een beveiligingsupdate uitvoert, zal hij de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen.

20.6 Wijziging van de Dienst

a) De Aanbieder heeft het recht om de Basis Diensten te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten of om het gebruik van de Basis Diensten voor een beperkte periode te beperken of om deze tegen betaling beschikbaar te stellen. De Gebruiker zal niet het recht hebben om bepaalde Basis Diensten of delen daarvan te behouden. De Aanbieder zal rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de Gebruiker. Aanspraken van de Gebruiker op levering van de Basis Diensten om redenen die buiten deze Gebruiksvoorwaarden vallen (bijv. de aanschaf van hardware die afhankelijk is van de werking van de Basis Diensten) blijven onverlet. Voor zover de Gebruiker dergelijke aanspraken op terbeschikkingstelling van de Basis Diensten kan doen gelden, zijn Artikelen 20.2b) tot 20.2d) van overeenkomstige toepassing op eventuele wijzigingen daarvan.

b) De Aanbieder heeft het recht om de Basis Diensten Plus en de Premium Diensten op elk moment te wijzigen, zelfs buiten de updates die nodig zijn om het contract te blijven naleven, op voorwaarde dat dit gebeurt met een geldige reden en de Gebruiker hierdoor geen extra kosten oploopt. Een geldige reden bestaat met name in geval van wijzigingen in de technische omgeving, wijzigingen in het aantal Gebruikers of verbeteringen aan de Diensten. De Gebruiker wordt van iedere wijziging per e-mail op de hoogte gesteld.

c) Indien een wijziging de toegang van de Gebruiker tot de Basis Diensten Plus en de Premium Diensten of de bruikbaarheid ervan niet slechts in onbeduidende mate belemmert, kan de Gebruiker het contract inzake de Basis Diensten Plus en de Premium Diensten kosteloos opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Dit is niet van toepassing indien de Aanbieder de Gebruiker in staat stelt toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de ongewijzigde Basis Diensten Plus en Premium Diensten zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt.

d) De Gebruiker wordt per e-mail op de hoogte gebracht van elke wijziging van de Basis Diensten Plus en Premium Diensten op grond van Artikel c) niet later dan [30 dagen] vóór de wijziging. De kennisgevingsperiode gaat in na ontvangst van de informatie over de wijziging. Indien de wijziging plaatsvindt na ontvangst van de informatie, begint de opzegtermijn te lopen vanaf het tijdstip van de wijziging. De Aanbieder stelt de Gebruiker in kennis van zijn recht op opzegging overeenkomstig Artikel c) in de informatie.

e) Artikelen 20.1b), 20.2b) tot 20.2d) zijn ook van toepassing op eventuele wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden die in dit verband om gegronde redenen vereist zijn.

20.3 Prijswijzigingen:

a) De Aanbieder heeft het recht de gebruikskosten voor Premium Diensten met een onbeperkte duur maximaal eenmaal per kalenderjaar te wijzigen om rekening te houden met de gevolgen van wijzigingen in de totale kosten die aan de Premium Diensten verbonden zijn. Voorbeelden van kostenelementen die van invloed zijn op de prijs van de Premium Diensten zijn licentiekosten, kosten voor de technische verstrekking en distributie van de Premium Diensten, klantenservice en andere distributiekosten (bijv. facturering en betaling, marketing), algemene administratiekosten (bijv. huur, kosten voor personeel, diensten van onderaannemers, IT-systemen, energie) en belastingen en heffingen.

b) De Gebruiker zal ten minste zes weken voor de geplande ingangsdatum per e-mail op de hoogte worden gesteld van prijswijzigingen. Tenzij de Gebruiker na kennisgeving van de prijswijziging de overeenkomst opzegt, wordt de prijswijziging bindend voor de partijen. In de kennisgeving van de wijziging wordt de Gebruiker afzonderlijk geïnformeerd over de gevolgen van de wijziging en zijn recht op opzegging.

c) Als en zodra de kostenelementen gespecificeerd in Artikel 20.3a) voor de Aanbieder afnemen, zal de Aanbieder de maandelijkse gebruiksvergoedingen dienovereenkomstig verlagen. Stijgingen van de kosten van andere kostenelementen kunnen in dit verband alleen in aanmerking worden genomen voor zover de Aanbieder deze kosten nog niet in aanmerking heeft genomen in het kader van een verhoging van de maandelijkse gebruiksvergoedingen.

d) Ongeacht de Artikelen 20.3a) tot 20.3c) heeft de Aanbieder het recht om de maandelijkse gebruiksvergoedingen dienovereenkomstig aan te passen in geval van een verhoging van de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde en is hij verplicht dit te doen in geval van een verlaging.

e) In geval van prijswijzigingen die de normale stijging van de kosten van levensonderhoud aanzienlijk overschrijden, is Artikel 19.2 van overeenkomstige toepassing.

21. Toepasselijk recht, Bevoegde rechter

21.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, indien (i) de Gebruiker zijn gewone verblijfplaats in Duitsland heeft, of (ii) zijn gewone verblijfplaats zich in een land bevindt dat geen lid is van de Europese Unie. Indien de Gebruiker zijn gewone verblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Unie, is ook het Duitse recht van toepassing, onverminderd de dwingende bepalingen van het land waar de Gebruiker zijn gewone verblijfplaats heeft ("voordeel-van-de-twijfel-beginsel").

21.2 Indien de Gebruiker een ondernemer is, is de exclusieve rechtbank voor alle juridische geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden Stuttgart, Duitsland. Hetzelfde geldt indien de Gebruiker ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in Duitsland had en op het moment dat de Aanbieder een vordering instelt, uit Duitsland is verhuisd of indien de woonplaats of gewone verblijfplaats van de Gebruiker op dat moment onbekend is.

22. Slotbepalingen

22.1 Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen die na de sluiting van het contract aan de Aanbieder moeten worden gedaan (bv. vaststelling van termijnen) moeten, om doeltreffend te zijn, in tekstvorm (brief, e-mail) worden gedaan.)

22.2 Mocht een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen.

23. Specifieke voorwaarden per land

23.1 België

a) Voor Gebruikers die hun gewone verblijfplaats in België hebben, is het volgende van toepassing:

b) Artikel 13. (Termijn, Beëindiging)

Artikel 13.5b) wordt geschrapt en vervangen door de volgende formulering:

"13.5b) In geval van opzegging door de Aanbieder om een belangrijke reden waarvoor de Gebruiker verantwoordelijk is, heeft de Aanbieder het recht om een boete te eisen waarvan het bedrag gelijk is aan 50 % van de gebruiksvergoeding voor het deel van de lopende vergoedingen voor Premium Diensten dat overblijft na de opzegging. De Gebruiker heeft het recht om te bewijzen dat er geen schade is ontstaan of dat het toegepaste bedrag niet is bereikt en dat het bedrag daarom moet worden verlaagd. In ieder geval zal dit bedrag niet lager zijn dan 10% van de gebruiksvergoeding voor het na de beëindiging resterende deel van de lopende vergoedingen voor Premium Diensten. "

23.2 Frankrijk

a) Voor Gebruikers die hun gewone verblijfplaats in Frankrijk hebben, is het volgende van toepassing:

b) Artikel 5. (Boeking van Premium Diensten, Technische stappen tot de sluiting van de overeenkomst en correctie van invoerfouten, Sluiting van de overeenkomst)

- Artikelen 5.2 en 5.4c) zijn niet van toepassing.

- Artikel 5.4d) wordt geschrapt en vervangen door de volgende formulering:

"5.4d) De tekst van de overeenkomst (bestaande uit de Productinformatie, de Gebruiksvoorwaarden, de beschrijving van de dienst, indien van toepassing, en de informatie over herroeping) wordt op een permanente gegevensdrager (bijv. e-mail) naar de Gebruiker gestuurd. Overeenkomstig Artikel L 213-1 van de Franse consumentenwetgeving zorgt de Aanbieder ervoor dat de overeenkomst gedurende tien jaar wordt bewaard en zal hij deze op verzoek aan de Gebruiker verstrekken. "

c) Artikel 15. (Aansprakelijkheid) is niet van toepassing.

d) Artikel 18. (Onlineplatform voor geschillenbeslechting, Geschillenbeslechtingsprocedures, Klachten)

Artikel 18.2 wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"18.2 In aanvulling op het bovenstaande kan de Gebruiker, indien hij in Frankrijk woonachtig is, contact opnemen met de plaatselijke ombudsman Médicys (www.medicys.fr , e-mail: contact@medicys.fr of per post: Médicys – Service Médiation de la consommation – 73 boulevard de Clichy 75009 Paris)."

23.3 Oostenrijk

a) Voor Gebruikers die hun gewone verblijfplaats in Oostenrijk hebben, geldt het volgende:

b) Artikel 15. (Aansprakelijkheid)

Artikel 15.2 wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"15.2 In geval van door nalatigheid veroorzaakte materiële schade en financiële schade is de Aanbieder alleen aansprakelijk in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting, maar beperkt in bedrag tot de door de Gebruiker verschuldigde vergoeding voor de periode van één kalenderjaar; wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming het contract kenmerkt en waarop de Gebruiker zich kan beroepen. "

23.4 Zwitserland

a) Voor Gebruikers die hun gewone verblijfplaats in Zwitserland hebben, is het volgende van toepassing:

b) Artikel 21. (Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank)

Artikelen 21.1 en 21.2 worden geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"21.1 Indien de Gebruiker een consument is, is op de rechtsverhouding tussen de Aanbieder en de Gebruiker alsmede op deze Gebruiksvoorwaarden uitsluitend Zwitsers recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen inzake conflictenrecht en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

21.2 Indien de Gebruiker een consument is, zijn de rechtbanken in Zuchwil (Zwitserland) exclusief bevoegd voor rechtsvorderingen van welke aard dan ook tegen de Aanbieder, onder voorbehoud van afwijkende dwingende wettelijke bepalingen. Rechtsvorderingen van de Aanbieder tegen de Gebruiker zullen worden ingesteld in Zuchwil (Zwitserland) of op de maatschappelijke zetel of gewone verblijfplaats van de Gebruiker. "

23.5 Spanje

a) Voor Gebruikers die hun gewone verblijfplaats in Spanje hebben, is het volgende van toepassing:

b) Artikel 20. (Updates, Dienstwijzigingen, Prijswijzigingen)

Artikel 20.3e) wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"20.3e) Indien een prijswijziging de oorspronkelijke prijs aanzienlijk overschrijdt, is Artikel 19.2 van overeenkomstige toepassing. "

Status: Februari 2022

Herroepingsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons naam, adres en, indien beschikbaar, telefoonnummer en e-mailadres door middel van een duidelijke verklaring (bv. een per post verstuurde brief of een e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle bedragen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terug. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen voor deze terugbetaling bij u kosten in rekening worden gebracht.

Indien u verzocht heeft de diensten aan te vangen tijdens de herroepingstermijn, dient u ons een redelijk bedrag te betalen dat overeenstemt met het aandeel van de reeds geleverde diensten tot op het ogenblik waarop u ons op de hoogte brengt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst, in verhouding tot de totale omvang van de in de overeenkomst beoogde diensten.

Einde van het herroepingsbeleid

Modelformulier voor herroeping

(Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden).

Naar

Bosch.IO GmbH, Help Connect, Grönerstraße 5/1, 71636 Ludwigsburg, Duitsland, support.helpconnect@bosch.io

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/verrichting van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*) ______________________________

Naam van de consument(en) ______________________________

Adres van de consument(en) ______________________________

Handtekening van consument(en) ______________________________

(alleen in geval van kennisgeving op papier)

Date ______________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.